eva over corona

Liefde en compassie zijn een noodzaak, geen luxe.

Zonder kan de mensheid niet overleven.

– De Dalai Lama

Nu we een aantal weken tijdens onze gespreksmeditaties intensief bezig zijn geweest met corona, heb ik ter voorbereiding van de laatste keer dat we het hierover gaan hebben mijn huidige inzichten (héél kort door de bocht geformuleerd) op papier gezet.

  1. DÉ WAARHEID BESTAAT NIET

Een paar citaten uit mijn boek:

Kan je absoluut weten dat het waar is? – Byron Katie

De waarheid is nooit precies zoals je denkt dat hij zal zijn. – Johan Cruijff

Overtuigingen zijn gevaarlijkere vijanden van de waarheid dan leugens. – Friedrich Nietzsche

Dat gezegd zijnde, blijft het van het grootste belang om je eigen wijsheid (je denken dat zich verbindt met je hart, en daardoor wijsheid wordt) in hoe de wereld in elkaar zit én je eigen liefde (je empathie die zich verbindt met je hart en daardoor compassie wordt) te blijven verdiepen en te laten uitmonden je in handelen. Alleen door te doén kan je bijdragen aan het overleven van de mensheid en de aarde, en aan het in vrede samenleven van de mensheid met alle leven op onze planeet en in de kosmos.

  1. CORONA ALS PRISMA

Corona werkt als een prisma, waardoor het zicht op de onrechtvaardige verdeling van geld en macht in het kapitalistische systeem schrijnend duidelijk wordt. Bovendien komt het nu letterlijk aan ons lijf, terwijl bijvoorbeeld de duizenden die verdrinken in de Middellandse Zee meer een ver van ons bed show kunnen blijven.

Mijn huidige inzicht is dat corona kon ontstaan in een klimaat van uitbuiting van mensen, dieren, planten en de aarde, dat gevoed wordt door dit onrechtvaardige systeem. (Mede) door corona worden de rijken steeds rijker en machtiger en de armen steeds armer en machtelozer (dit zijn globale termen; onder ‘armen’ versta ik ook de gewone burgers en iedereen die gediscrimineerd wordt in welke vorm dan ook).

Het soort coronamaatregelen dat wereldwijd en dus ook in Nederland genomen wordt is een uitvloeisel van dit kapitalistische systeem. Die maatregelen komen ten goede aan de rijken en machtigen. Er wordt niet ingezet op preventie en gezondheids-educatie, maar er is een zwalkend beleid, dat lijkt op dweilen met de kraan open. Virologen waarschuwen al tientallen jaren voor virusepidemieën, en er zijn er ook al een groot aantal (weliswaar ver van ons bed) geweest.

Autoritaire maatregelen moeten soms genomen worden in noodsituaties, maar zijn alleen gerechtvaardigd als ze ten goede komen aan iedereen. Dat is nu niet het geval, integendeel. De gewone mensen betalen de tol (mentaal, emotioneel, lichamelijk, financieel) en zullen nog veel meer tol gaan betalen als deze corona-golf voorbij is. 

Complottheorieën ontstaan door het onderbuik-besef van onrechtvaardigheid dat mensen hebben.

Economische systemen hangen samen met de wijsheid van de mensheid in diverse fasen van de wereldgeschiedenis. De drie belangrijkste zijn: 

1. De magisch/mythische fase (ontstaan van mythen en religies; in de Europese middeleeuwen: macht van wereld- en kerkvorsten). Een deel van de mensheid leeft nog in deze fase. 

2. De rationeel/pluralistische fase, (democratie, kapitalisme; de bevrijding van tot slaaf gemaakte mensen en de gelijke behandeling van vrouwen werd mogelijk). Dit is de nu  overheersende fase. 

3. De integrale fase (eenheid en verbondenheid van allen en alles). Deze fase is  terrein aan het winnen.

  1. DOEN!

Wil je deel blijven van het probleem of deel worden van de oplossing?

Pas als pakweg zo’n 10% van de wereldbevolking zich de integrale wijsheid heeft eigen gemaakt, kan er een wezenlijke omslag ten goede = een eerlijker verdeling van geld en macht, in vrede leven en het redden van de planeet (iets wat ook het socialisme/communisme niet heeft kunnen brengen) plaatsvinden. Nu is dat nog zo’n 5%. 

Hopelijk gebeurt dit nog op tijd en daaraan wil ik met hart en ziel mee-werken. Mee, niet tegen. Ik doe dat concreet op manieren en op plekkenwaar ik invloed heb door mijn politieke (stem-)gedrag, het (financieel) steunen van bewegingen en acties, en door mijn zijn en handelen in het dagelijks leven, dat wil zeggen in mijn werk en in mijn leven met familie, vrienden en met iedereen die op mijn pad komt.

En als voeding voor mijn handelen blijf ik leren, mijn horizon verbreden. Bijvoorbeeld door niet alleen het gangbare nieuws tot mij te nemen, maar de tijd te nemen om mij in andere visies te verdiepen.

Ik zou graag willen dat we in onze sangha, naast het verdiepen van ons inzicht en onze liefde, samen naar manieren zoeken om ons handelen concreet handen en voeten te geven. Onze dana aan Milton is een begin.

Waarheid is wat werkt, – William James

en mijn hart is mijn kompas om dat te bepalen. – Eva

www.evawolf.nl 

BIJLAGE

Uit: WAT MAAKT EEN VERZETSHELD – Rutger Bregman, 2021

Je doet niet het goede omdat je een goed mens bent, je wordt een goed mens door het goede te doen.

TWEE SOORTEN ‘WETEN’

In Nederland wordt tot op de dag van vandaag gediscussieerd over de vraag of we het ‘gewusst haben’, of we wisten wat de nazi’s met de Joden van plan waren. Maar wie leest over de mensen die in verzet kwamen, realiseert zich dat er twee vormen van ‘weten’ zijn. Je kunt iets weten en vervolgens iets doen. Of je kunt iets weten en wegkijken omdat je bang bent voor de consequenties van je eigen kennis. (Blz. 34)

WAT MAAKT EEN VERZETSHELD?   JíJ KUNT HET VERSCHIL MAKEN.

Uiteindelijk bleek één omstandigheid bijna alles bepalend. Uit een nieuwe analyse van de gegevens die door de Oliners (eva: wetenschappers uit de jaren vijftig) waren verzameld bleek eind jaren negentig dat als aan deze voorwaarde werd voldaan vrijwel iedereen in actie kwam. Of om precies te zijn: 96 procent.

En wat was die voorwaarde? Simpel: je moest gevraagd worden. Wie gevraagd werd om een Jood te helpen zei vrijwel altijd ja. In veel gevallen bleek de vraag zelfs een tipping point, waarna een sneeuwbaleffect op gang kwam en de gevraagde nog meer Joden ging helpen. Sterker nog, veel mensen die gevraagd waren gingen ook andere vragen. (Blz. 46)

De historicus Herman van Rens, die promoveerde op de Jodenvervolging in Limburg, komt in zijn proefschrift tot een soortgelijke conclusie. Hij vraagt zich af hoe het mogelijk was dat in Heerlen maar liefst 72 procent van de Joden onderdook, terwijl dat in Sittard en Kerkrade slechts 22 en 19 procent was. Het verschil blijkt te zijn gemaakt door een kleine groep van morele leiders die in verzet kwamen en anderen inspireerden. In medische termen: hulp is, evenals misdaad en wegkijken, ‘besmettelijk’. (Blz. 48)

DE PERSOONLIJKHEID EN HET HART

Misschien gaat het er wel niet om wie we zijn, met onze precieze persoonlijkheidstrekjes, overtuigingen en idealen. Misschien gaat het erom wie we kunnen worden. Je doet niet het goede omdat je een goed mens bent, je wordt een goed mens door het goede te doen. (Blz. 51). Als er rechtvaardigheid bestaat in deze wereld moet ze uit onszelf komen. En als wij het laten afweten, dan is er geen gerechtigheid. (Blz. 55)