Privacy verklaring

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

 • Uw naam, adres en woonplaats 

 • uw geboortedatum

 • de datum van de behandeling

 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of psychosociaal consult’

 • de kosten van het consult

PRIVACYSTATEMENT PRAKTIJK VOOR PSYCHOSOCIALE THERAPIE EVA WOLF

De praktijk voor psychosociale therapie van Eva Wolf, bedrijfsnaam Het Roer, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01168049, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Eva Wolf met informatie omgaat over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

1.Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Eva Wolf persoonsgegevens verwerkt: 

a.(potentiële) cliënten;

b.bezoekers aan de praktijk van Eva Wolf; 

c.bezoekers van www.evawolf.nl;   

d.alle overige personen die met de praktijk van Eva Wolf in contact opnemen of van wie Eva Wolf persoonsgegevens verwerkt.

1.Verwerking van persoonsgegevens

Eva Wolf verwerkt persoonsgegevens die:

a.een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b.met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

2.Doeleinden verwerking 

Eva Wolf verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a.het uitvoeren van een behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b.het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd; 

3.Rechtsgrond

Eva Wolf verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a.toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b.uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

c.een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een dossier bij te houden.

d.een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

4.Verwerkers

Eva Wolf kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Eva Wolf persoonsgegevens verwerken. Eva Wolf sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt. 

5.Persoonsgegevens delen met derden

Eva Wolf deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Eva Wolf deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden. 

6.Doorgifte buiten de EER 

Eva Wolf geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Eva Wolf ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

7.Bewaren van gegevens

Eva Wolf bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Zij hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a.Psychosociale gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst (zoals verplicht);

b.(financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens; 

8.Wijzigingen privacystatement

Eva Wolf kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website www.evawolf.nl  gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

9.Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Eva Wolf te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Eva Wolf door een e-mailbericht te sturen naar eva@evawolf.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Eva Wolf persoonsgegevens verwerkt, kunt u met haar contact opnemen door een e-mailbericht te sturen naar eva@evawolf.nl.

Een klacht tracht zij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie van het SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen).

eva@evawolf.nl

06-21521819

Gijsbrecht van IJselsteinstraat 217
1082 KJ Amsterdam

De Bloem – praktijk voor non-duale therapie en coaching
Drs Eva Wolf
KvK nr. 01168049
IBAN: NL44 ABNA 0566922185
BIC (SWIFT): ABNANL2A